یادمان شهدا

  قبل از اقدام

  یادمان شهدا

  قبل از اقدام

  یادمان شهدا

  درزمان انجام کار

  یادمان شهدا

  درزمان انجام کار

  یادمان شهدا

  درزمان کار

  یادمان شهدا

  پایان کار

  یادمان شهدا

  پایان کار

  یادمان شهدا

  پایان کار

  یادمان شهدا

  پایان کار

  یادمان شهدا

  پایان کار

  یادمان شهدا

  پایان کار

  یادمان شهدا

  پایان کار

  یادمان شهدا

  پایان کار

  یادمان شهدا

  پایان کار